Mikona s.r.o.

BRATISLAVA

Vajnorská 129 , 831 04 Bratislava

Predaj vozidiel
predajca
Nina Vavríková
mobil:+421 911 784 007
e-mail: subaru.predaj@mikona.sk

web: SUBARU Autorizovaný predajca BRATISLAVA

Otváracie hodiny
Po - Pia: 8:00 - 17:00

*Podmienky testovacej jazdy
Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť MIKONA s.r.o. so sídlom Trenčianska 452, 020 10 Púchov, IČO: 31570364 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OR OS Trenčín, Oddiel : Sro, v.č. : 2094/R v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, mesto za účelom: spracovávania objednávok, možnosti odosielania dokladov a termínu na servis na Vašu e-mailovú adresu alebo možnosť kontaktovať Vás cez telefón o termíne testovacej jazdy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenie a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov..