STILCAR Prešov

PREŠOV

Pod Táborom 47, 080 01 Prešov

Predaj vozidiel

Vedúci predaja
Ing. Richard Chomiak

mobil: +421 907 799 779
e-mail: r.chomiak@subaru.sk

manager predaja
Anna Gregušová

tel: +421915 429 237
e-mail: predaj.po@subaru.sk
web: SUBARU Autorizovaný predajca PREŠOV

Otváracie hodiny
Po - Pia: 8:30 - 17:00

*Podmienky testovacej jazdy
Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť MIKONA s.r.o. so sídlom Trenčianska 452, 020 10 Púchov, IČO: 31570364 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OR OS Trenčín, Oddiel : Sro, v.č. : 2094/R v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, mesto za účelom: spracovávania objednávok, možnosti odosielania dokladov a termínu na servis na Vašu e-mailovú adresu alebo možnosť kontaktovať Vás cez telefón o termíne testovacej jazdy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenie a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov..